Импресум

ISNN 03354-2556
EAN-CODE 977035425505
Информативна ревија за истину о српском народу и
Србији, за просперитет и јединство свих Срба и
развој Отаџбине

www.glas-srbije.со.гs
е-mail: glas-srbije@tron.rs


*
Оснивач и главни и одговорни уредник Ревије:

РАДИША Ж. КОВАЧЕВИЋ


*
Цена: 300,00 динара по примерку,
за иностранство 10 ЕВРА.
Уз овај примерак ревије „Глас Србије“ читаоци
добијају и књигу „Богородица Тројеручица“.
*
Издавач: Новинско-издавачко и трговинско привредно
друштво „Глас Србије“ д.о.о. Краљево
*
За издавача:
Maja Ковачевић
*
Адреса редакције: Ревија „Глас Србије“
36000Краљево
телефон: 061/217-40-33

Годишња преплата за 2010. годину 1.500,00 динара.
За иностранство 60 ЕВРА.
Претплата се врши у земљи на текући рачун „ГЛАС
СРБИЈЕ“ бр. 310-175367-46 код НЛБ банке.
*
Решењем бр. 632-03-100/92-01 Министарство за
ин-формације Републике Србије регистровало је
ревију ,,ГЛАС СРБИЈЕ“ и уписало у Регистар под
бројем 1303.